DIALLO MISBAOU

Name: DIALLO MISBAOU

Nationality: Guinea

Awarded:"Study in Jiangsu" government scholarship 

Qingjiangpu District, Huaian, Jiangsu Province P. R. China
Tel:+86-517-83808317; +8618851267995
E-mail:578621471 @qq.com
Website:http://www.jsei.edu.cn/

Sina-Weibo

WeChat

Qingjiangpu District, Huaian, Jiangsu Province P. R. China
Tel:+86-517-83808317; +8618851267995
E-mail:578621471 @qq.com
Website:http://www.jsei.edu.cn/

Copyright © 2020 JiangSu Vocational College Of Electronics And Information